RADOVI ČLANOVA

Na ovoj strani biće objavljivani radovi članova Udruženja sudskih veštaka "Vojvodina". Ako želite da i vaš rad bude objavljen kontaktirajte nas.

Tip Autor Naziv rada
Ivanov Z, Nikolov T, Savić D, Mikov I. Simpozijum sudskih veštaka u medicini rada u Vrnjačkoj Banji - 2024. godina
Dr Zoran Ivanov Osamnaesti simpozijum o sudskomedicinskom veštačenju u medicini rada - Vrnjačka banja 2018.ppt
Dr Ištvan Bodolo Presentation of modern accident reconstruction procedures - case study
Dr Ištvan Bodolo Digitalna forenzika – Analize sudara – primeri
Dr Ištvan Bodolo Početak digitalne forenzike u drumskom saobraćaju u Srbiji
Dr Ištvan Bodolo Razvoj digitalne forenzike
Dr Ištvan Bodolo Saobraćajno tehnički aspekt sagledavanju mogućnosti nastanka povreda putnika u autobusu
Dr Ištvan Bodolo Simulacije saobraćajnih nezgoda pomoću programa za simulacije Virtual Crash 3
Dr Ištvan Bodolo Uticaj puta na uzrok odnosno doprinos nastanka saobraćajne nezgode
Dr Zoran Ivanov i dr Veselin Govedarica Veštačenje umanjene radne sposobnosti kod posledica monotraume
Dr Zoran Ivanov Veštačenje umanjene radne sposobnsti kod posledica višestrukih telesnih povreda
Dr Ištvan Bodolo Regulisanje prednosti prolaska u raskrsnicama i odgovornost učesnika u saobraćaju, projektanata i upravljača puteva
Dr Ištvan Bodolo Prvenstvo prolaza pešaka u odnosu na vozila na obeleženom pešačkom prelazu
Dr Zoran Ivanov Mobizirajuće aktivnosti - značaj karakteristika u veštačenju mobinga
Dr Zoran Ivanov Metodološki pristup veštačenju mobinga
Dr Zoran Ivanov Trzajna povreda vrata
Dr Ištvan Bodolo Jedan metodološki pristup utvrđivanju mesta sedenja lica u vozilu u toku sudara
Dr Ištvan Bodolo Veštačenje uz upotrebu softvera za simulaciju saobraćajnih nezgoda - verifikacija
Zoran Ivanov Prepoznavanje i sprečavanje zlostavljanja na radu
Martin Đovčoš Aircraft firefighting and rescue experiences
MILENKO BRKANIĆ, dipl. inž. poljoprivrede PROCENA VREDNOSTI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
MILENKO BRKANIĆ, dipl. inž. poljoprivrede Procena vrednosti voćnih zasada Procena štete na voćnim zasadima
Dipl.ing. Martin Đovčoš stalni sudski veštak Dangerous of static electricity.pdf
Vjekoslav Posavac, dipl. ecc. , Tibor Bodolo dipl Utvrđivanje naknade nastale zbog nemogućnosti korišćenja vozila
Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. saobraćaja Upotreba softvera u simulaciji sa Carat 4.0
Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. saobraćaja Usporavanje PMV u realnim uslovima
Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. saobraćaja Relevantni podaci sa tehničkih pregleda potrebni za poboljšanje kvaliteta saobraćajnog veštačenja
Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. saobraćaja Kvalitet u veštačenju - upotreba softvera
Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. saobraćaja Nalet PMV na zaštitnu ogradu
Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. saobraćaja Tehnički aspekt ozleda vratnog dela kičme primenom simulacionog softvera za analizu nezgoda Carat 3.0
Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. saobraćaja Praktični problemi prilikom identifikacije PMV u osiguranju
Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. saobraćaja Simulacija saobraćajnih nezgoda pomoću softvera virtual crash 2.2
Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. saobraćaja Zaključci sa savetovanja na temu saobraćajne nezgode - Zlatibor 2007