Preporuka Udruženja u pogledu primene Cenovnika o naknadi troškova


Obaveštavamo članove da je Ministar Pravde doneo novi Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima koji je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 9 od 05.02.2016.godine.

Novim Pravilnikom, između ostalog, propisani su uslovi za naknadu i visinu naknade koji u sudskim postupcima pripadaju veštaku.

Članom 5 navedenog Pravilnika utvrđeno je da troškovi učešća u postupku veštaka čine putni troškovi, troškovi za ishranu i prenoćište i izgubljena zarada.

Izgubljena zarada regulisana je članovima 10,11 i 12, ista se nadoknađuje učesniku u postupku – veštaku koji je u random odnosu, s tim da poslodavac ima pravo da od suda koji void postupak zahteva naknadu iznosa koji je licu u random odnosu isplatio na ime zarade. Pravilnik ne navodi koja je to visina izgubljene zarade koja se nadoknađuje u česniku u postupku.

Neposredni troškovi veštačenja regulisani su članovima 14,15 i 16, između ostalog se navodi da se veštaku nadoknađuju izdaci za utrošeni material i drugi stvarni izdaci.

Visina nagrade učesnika u postupku regulisana je članovima 18 i 19, veštaku se nagrada određuje tako što se osnovica za obračun nagrade deli brojem časova u mesecu koji je prethodio veštačenju, pa se tako dobijeni iznos množi brojem časova koji su bili neophodni za veštačenje.

Osnovica za obračun nagrade jeste dvostruki iznos prosečne mesečne zarade po zaposlenom Republici Srbiji, bez poreza i doprinosa, isplaćene za mesec koji je prethodio veštačenju prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Za veštačenja obavljena u otežanim uslovima,nagrada se uvećava za 100%, takođe je propisano da veštaku u krivičnom postupku u kome je posebnim zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti pripada nagrada koja može biti dvostruko visa od nagradeiz stave 1. i 2. člana 18.

Postupak zahteva za naknadu troškova i nagradu regulisani su članovima 31 i 32.

Pravilnik je stupio na snagu 13.02.2016.godine.

Prema prethodnom Pravilniku, osnovica za obračun nagrade koja je takođe bila definisana kao prosečna zarada u Republici, bez poreza i doprinosa i uvećavala se u određenom procentu, zavisno od školske spreme (više škole 150%, visoke 200%, magistrature 250% i doktorata 300%), novi Pravilnik definiše da osnovicu čini dvostruki iznos prosečne mesečne zarade, nezavisno od školske spreme.

Starim Pravilnikom bilo je dozvoljeno uvećanje nagrade za 100%, za posebno složene predmete, dok novi Pravilnik dozvoljava tu mogućnost samo za veštačenja obavljena u otežanim uslovima (noću, u izuzetno nepovoljnim vremenskim uslovima i sl.), i za veštačenja koja je neophodno obaviti nedeljom i praznikom.

  • Udruženje preporučuje primenu Pravilnika o naknadi troškova u sudskim postupcima (Službeni glasnik Republike Srbije 09/16) u pogledu nagrade veštaka.
  • Udruženje preporučuje primenu Cenovnika o naknadi troškova za rad veštaka koji je usvojen na sednici Upravnog odbora Udruženja 26.11.2015.godine sa primenom od 01.12.2015.godine. Sa tim će Udruženje u saradnji sa drugim Udruženjima sudskih veštaka u Republici Srbiji pokrenuti inicijativu za izmenu navedenog Pravilnika, koji je znatno nepovoljniji u odnosu na prethodni.
  • Cenovnik je donešen na osnovu člana 35 Statuta Udruženja.

Izrada novog nalaza / kontrolno veštačenje/ sa prvim pristupom raspravi u odnosu osnovno veštačenje podleže koeficijentu 1,5 cene osnovnog /prvog/ veštačenja.
Izrada trećeg nalaza /treće veštačenje sa prvim pristupom raspravi u odnosu na osnovno veštačenje podleže koeficijentu 2,0 cene osnovnog /prvog/ veštačenja.
Veštačenje u vansudskim postupcima i procene vrednosti kapitala: cene se formiraju prema slobodnoj proceni, a uvažavajući cenovnik, cenu društveno korisnog rada, vrednost spora, stručnost, složenost predmeta i odgovornost.

best use https www.swissreplica.is galactic brand wrist ucuz saat modelleri looks real knockoff mens noob rolex replica price chinatown telling between vip watches replica leather bands to breitling bentley replica price sign real yacht master wear swiss replicas mesh bands